วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

บทที่ 5 เรื่องโปรโตคอลและไอพีแอดเดรส

โปรโตคอล   คือ    ระเบียบวิธีที่กำหนดขึ้นสำหรับการสื่อสารข้อมูลให้สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังปลายทางได้ถูกต้องหรือถ้าจะเป็นการเปรียบเทียบอย่างที่พูดไว้ข้างต้นก็คือ   ภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีหลายภาษาหรือหลาย protocol เช่น โปรโตคอล
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Novell     ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ ปฎิบัติการ Netware แบ่งออกเป็น protocol หลัก  2
protocol คือ IPX (Internet Packet Exchange)และ SPX (Sequence Packet  Exchange) โดย IPX
ทำหน้าที่ในระดับ network layer มีกลไกการส่งผ่านข้อมูลแบบ connectionless  , unrealiable หมายความว่า
ผู้ส่งข้อมูลไม่ต้องรอสัญญาณยืนยันการรับข้อมูลจากผู้รับและไม่มีการตรวจสอบว่าผู้รับได้รับข้อมูลหรือไม่ส่วน   SPX  ทำหน้าที่ในระดับtransport layer     โดยส่งผ่านข้อมูลในแบบตรงข้าม IPX คือจะมีการตรวจสอบสัญญาณการยืนยัน การรับ-ส่งข้อมูลจากผู้รับและมีการส่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ปกติ Novell ใช้ IPX    เพื่อส่งและรับ Packet   และใช้ SPX เพื่อจัดการเครือข่าย

 TCP/IP ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีมาตรฐานหรือระเบียบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล
สำหรับการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากมายมหาศาล
ก็จำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการที่ใช้เป็นมาตรฐาน โดยใช้โปรโตคอลชื่อว่า โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)
ซึ่งย่อมาจากคำว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ รูปแบบการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย การโอนย้ายข้อมูล การแสดงสถานะที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทางที่มียี่ห้อมากมายหลายระดับ (ตั้งแต่ระดับคอมพิวเตอร์พีซีแสตนอโลน เวิร์คสเตชั่น เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ เครื่องเมนเฟรมหรือเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์) ให้สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างดี ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี จะใช้เทคนิคในการรับส่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่เรียกว่า แพ็คเก็ตสวิตชิ่งเน็ตเวิร์ค (Packet Switching Network) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางที่เป็นผู้ส่งข้อมูลจะทำการแตกย่อยข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลย่อยหลายส่วน ข้อมูลย่อยแต่ละส่วนเรียกว่า แพ็คเก็ต (Packet) ในการส่งจะนำแพ็คเก็ตเหล่านี้ส่งผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่เป็นผู้รับข้อมูลในเส้นทางที่ต่างกัน (มีข้อมูลย่อยพิเศษส่วนหนึ่งที่ระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่เป็นผู้รีบข้อมูลที่จะนำส่ง) เมื่อส่งข้อมูถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ระบุไว้ เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางจะทำหน้าที่รวบรวมแพ็คเก็ตย่อยเหล่านี้และจะนำมาจัดเรียงใหม่ตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อประกอบเป็นข้อมูลเดิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น